This project is read-only.
Detta är ett projekt för att ta fram förslag till ändringar i Studentkåren i Skövdes (SiS) stadga. Projektet är på inget sätt officiellt utan finns endast för att ta fram förslag.

Last edited Mar 25, 2013 at 5:23 PM by emilforslund, version 2